Οι μετρήσεις βάθους μπορούν να γίνουν με παραδοσιακές τεχνολογίες, συνήθως σε επαφή ή με τεχνολογίες μη επαφής που χρησιμοποιούν συστήματα μέτρησης LASER. Και στις δύο περιπτώσεις η RODER προσφέρει συστήματα και όργανα μέτρησης για πλήρη ενσωμάτωση στον κύκλο παραγωγής.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση βάθους