Η μέτρηση στρέψης χρησιμοποιείται τόσο για τη μέτρηση των αντικειμένων που πρέπει να βιδωθούν είτε να ξεβιδωθούν και σε εφαρμογές όπου είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η τάση ενός τελειωμένου αντικειμένου που υπόκειται σε ελεγχόμενη περιστροφή. Ειδικά όργανα μέτρησης στρέψης χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση των κλειδιών ροπής ή των ηλεκτρικών ή πνευματικών κατσαβιδιών.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση στρέψης