Η μέτρηση απόστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τεχνολογίες επαφής, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μέτρηση μικρών αποστάσεων και μικρών μετατοπίσεων, ή με τεχνολογίες LASER χωρίς επαφή.

Η μέτρηση απόστασης με τεχνολογία LASER είναι μια αξιόπιστη και ενοποιημένη τεχνική για τη μέτρηση μεγάλων αποστάσεων και ιδιαίτερα σε κινούμενα ή εύκολα παραμορφώσιμα αντικείμενα.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση απόστασης