Υπάρχουν διάφορες λύσεις για τις μετρήσεις ύψους, τόσο με όργανα μέτρησης επαφής όσο και με όργανα μέτρησης χωρίς επαφή. Οι λύσεις χωρίς επαφή πραγματοποιούνται με τεχνολογίες LASER ικανές να επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς ακρίβειας και ταυτόχρονα υψηλή λειτουργική αξιοπιστία.

Κατηγορίες προϊόντων για μέτρηση ύψους